Općinski načelnik Općine Markušica dana 28.01.2020.g. na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije donosi Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Markušica za 2020. godinu.