Općina Markušica je dana 29.12.2017.g. u elektroničkom oglasniku javne nabave pokrenula postupak javne nabave usluge .Predmet nabave je nabava  usluga vanjskog stručnjaka pri provedbi projekta „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici“, UP.02.1.105.0061, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, i to kontinuirano pružanje usluga stručne pomoći pri: radu projektnog tima za provedbu projekta, izradi plana provedbe projekta, koordinaciji svih aktivnosti projekta i osiguranju pravilnog i pravovremenog provođenja svih aktivnosti projekta kako je predviđeno projektnim prijedlogom, izradi zahtjeva za nadoknadom sredstava i svih popratnih izvješća i dokumentacije, pripremi dokumentacije i provedbi postupaka nabave u sklopu projekta, sudjelovanju u radu stručnog povjerenstva za javnu nabavu, izradi završnog izvješća i potrebnih nadopuna istog, te sve ostale aktivnosti koje se pokažu potrebnima za efikasnu i pravovremenu provedbu projekta. Natječaj je otvoren do 19.01.2017.g. Sve potrebne informacije nalaze se u dokumentaciji za nabavu.