Natječaji

Otoreni i arhiva natječaja

Temeljem članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku subvencije troška analize kvalitete tla na području općine Markušica (2022.- 2024.) (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 12/22 i 04/23) te članka 63. Statuta Općine Markušica (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 31A/21) načelnik Općine Markušica objavljuje

JAVNI POZIV

za subvencioniranje troška analize kvalitete tla

na području Općine Markušica

Članak 1.

Predmet ovoga Javnog poziva je subvencioniranje troška jedne analize tla plus preporuke za poljoprivredna zemljišta koja se nalaze na području Općine Markušica, sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku subvencije troška analize kvalitete tla na području općine Markušica (2022.- 2024.), u daljem tekstu- Pravilnik.

Pravo na ostvarivanje subvencije troškova analize kvalitete tla sukladno Pravilniku imaju fizičke i pravne osobe s područja Općine Markušica, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Markušica, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Markušica.

Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske.

Izdaci za analizu tla subvencioniraju u 100 % iznosu jedne analize tla po korisniku potpore.

Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u 2022. i 2023. godini.

Članak 2.

Za provedbu ove mjere u proračunu Općine Markušica za 2023. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura.

Članak 3.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013.(SL L 352, 24. 12.2013) o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. (SL L, 51.1, 22.2.2019.) o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Članak 4.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na Javni poziv (Obrazac 1) kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (fizičke osobe),

- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,

- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika prve strane Zahtjeva 

  za potporu za 2022. ili 2023. godinu)

- račun za izvršenu uslugu analize tla s potvrdom o plaćanju,

- dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivredne površine (AKORD, zemljišnoknjižni

  izvadak ili Ugovor o zakupu),

- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi

  nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Markušica (ovjerava Općina Markušica),

- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN brojem,

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2)

- skupna izjava (Obrazac 3).

Na zahtjev upravnog tijela Općine Markušica podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti i druge  tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

                Zahtjev za dodjelu potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Markušica www.markusica.hr , a može se preuzeti i u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici.

Članak 5.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Markušica koji će pripremiti prijedlog Odluke o dodjeli sredstava.

Odluku o dodjeli subvencije donosi općinski načelnik u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Markušica u roku od 15 dana od poziva za povrat te će biti isključen iz svih općinskih potpora u narednih 5 godina.

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se u zatvorenoj koverti osobno ili poštom na adresu :

Općina Markušica,

Pere Cara 2

32213 Markušica

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za subvencioniranje troška analize kvalitete tla na području Općine Markušica“

Prijave pristigle prije objave ili nakon zatvaranja Javnog poziva neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti pošiljatelju.

Članak 7.

Javni poziv biti će objavljen na Oglasnoj tabli i internet stranici Općine Markušica i biti će otvoren do 15. prosinca 2023. godine.

                                                                              

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                          Tihomir Kolarević

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C