Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Dana 26.10.2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci u Općini Markušica, radi provođenja aktivnosti projekta Općine Markušica “Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“ u sklopu Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.

 Broj traženih radnica je 20, a ciljana skupina Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici ranjive skupine. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su:

 1. žene od 50 godina i više,
 2. žene s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasilja,
 5. azilantice,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih  zavoda i sl., liječene ovisnice,
 1. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 2. pripadnice romske nacionalne manjine i
 3. beskućnice
 4. pripadnice ostalih ranjivih skupina.

 Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

- životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i vlastoručno potpisan)

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza (svjedodžbe) o najvišoj razini obrazovanja (osobe bez škole 

  dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)

- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje 

  da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne  

  smije biti raniji od datuma objave Oglasa)

- uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv kandidatkinje

   ne vodi kazneni postupak te da protiv kandidatkinje nije izrečena pravomoćna

   osuđujuća presuda

- elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje

- za pripadnost nekoj od ranjivih skupina:

 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela

          vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u

          Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz

          kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz

           kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih

          obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu 

          skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila

          od ovisnosti o drogama,

 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o

          otpuštanju,

 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti

          nacionalnoj manjini,

 • beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište

          odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja

          usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge

           poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda

          Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane

          skupine beskućnik,

 • pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi

          jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se

          radi o pripadnici ranjive skupine (Izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Markušica, za Oglas – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama, Pere Cara 2, 32213 Markušica, putem pošte ili osobno u roku 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Markušica, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Za Oglas – Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici faza III – NE OTVARATI“.

Podnositeljice su dužne podnijeti Prijavu isključivo na standardiziranom obrascu Prijave koji će biti dostupan na web stranici Općine Markušica i u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici, a u prijavi su dužne naznačiti pripadnost nekoj od ranjivih skupina.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127699572  , službenoj stranici Općine Markušica www.markusica.hr  te na Oglasnoj ploči Općine Markušica, a prijave se zaprimaju zaključno do 03.11.2022. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, neće se smatrati kandidatkinjom prijavljenom na Oglas.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljen razgovor (intervju).

Kandidatkinje će o terminu održavanja intervjua biti obaviještene najkasnije 5 dana prije održavanja intervjua.

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C