Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Markušica je u sklopu programa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2022. godinu  nabavila novi i stroj , samohodna kosilica  GF- TURBO Z 322 D.  Ukupna vrijednost stroja je 182.362,50. Nabava stroja je sufinancirana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s 50.000,00 HRK. Općina Markušica  nabavku stroja je sufinancirala s 132.362,50 Kn.

Nabavkom novog stroja s priključcima značajno će se povećati efikasnost održavanja i unaprjeđenja komunalne infrastrukture.

 

U Markušici, 25. 11. 2022.g.

 

Kosilica

Pozivamo sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji imaju važeće rješenje Centra za socijalnu skrb Vinkovci o priznatom pravu, da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Markušica podnesu zahtjev za podmirenje troškova stanovanja.

Pravo na podmirenje troškova stanovanja ima korisnik zajamčene minimalne naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 18/22. i 46/22) i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 22/22) ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja odnose se na: najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Troškovi stanovanja isplaćivati će se mjesečno, na temelju priloženih računa, a naknada za ogrjev će od 01.01.2023 god. biti isplaćivana u razmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja (izuzetno je za 2022 god. isplaćena jednokratno).

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja potrebno je podnijeti na propisanom obrascu, a uz zahtjev treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 2. preslika rješenja Centra za socijalnu skrb Vinkovci o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 3. preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva
 4. računi za troškove stanovanja.

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili ga korisnik može dobiti ispisanog prilikom podnošenja u Općini Markušica.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Markušica na telefon 032/563-921.

NAPOMENA: Korisnici će biti dužni da svakoga mjeseca donose račune obzirom da će se isplata vršiti isključivo temeljem dostavljenih računa.

Kako bi troškovi stanovanja mogli biti pravovremeno podmireni, molimo građane da zahtjev podnesu u što kraćem roku.

U Markušici, 10.11.2022. godine

Dana 26.10.2022. godine Općina Markušica objavila je Oglas za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos,  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:    

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja
 • prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje   zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručna izjava o poznavanju rada na računalu,
 • preslika e-radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika važeće vozačke dozvole B kategorije.

Obrazac Izjave da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos i Izjave o poznavanju rada na računalu mogu se preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici.

Opis poslova radnog mjesta: organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta, upravljanje aktivnostima izvještavanje i komunikacija sa partnerima, promoviranje projekta u medijima, nadzor nad izvršenjem aktivnosti, nositelj svih faza provedbe projekta.

Sa kandidatima prijavljenima na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će proveden intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnim dolaskom, na adresu: Općina Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 03.11.2022. godine.

Oglas za prijam u radni odnos objavljen je na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a dostupan je putem linka:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127699171 .

 

Dana 26.10.2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci u Općini Markušica, radi provođenja aktivnosti projekta Općine Markušica “Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“ u sklopu Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.

 Broj traženih radnica je 20, a ciljana skupina Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici ranjive skupine. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su:

 1. žene od 50 godina i više,
 2. žene s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasilja,
 5. azilantice,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih  zavoda i sl., liječene ovisnice,
 1. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 2. pripadnice romske nacionalne manjine i
 3. beskućnice
 4. pripadnice ostalih ranjivih skupina.

 Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

- životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i vlastoručno potpisan)

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza (svjedodžbe) o najvišoj razini obrazovanja (osobe bez škole 

  dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)

- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje 

  da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne  

  smije biti raniji od datuma objave Oglasa)

- uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv kandidatkinje

   ne vodi kazneni postupak te da protiv kandidatkinje nije izrečena pravomoćna

   osuđujuća presuda

- elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje

- za pripadnost nekoj od ranjivih skupina:

 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela

          vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u

          Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz

          kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz

           kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih

          obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu 

          skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila

          od ovisnosti o drogama,

 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o

          otpuštanju,

 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti

          nacionalnoj manjini,

 • beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište

          odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja

          usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge

           poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda

          Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane

          skupine beskućnik,

 • pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi

          jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se

          radi o pripadnici ranjive skupine (Izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Markušica, za Oglas – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama, Pere Cara 2, 32213 Markušica, putem pošte ili osobno u roku 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Markušica, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Za Oglas – Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici faza III – NE OTVARATI“.

Podnositeljice su dužne podnijeti Prijavu isključivo na standardiziranom obrascu Prijave koji će biti dostupan na web stranici Općine Markušica i u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici, a u prijavi su dužne naznačiti pripadnost nekoj od ranjivih skupina.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127699572  , službenoj stranici Općine Markušica www.markusica.hr  te na Oglasnoj ploči Općine Markušica, a prijave se zaprimaju zaključno do 03.11.2022. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, neće se smatrati kandidatkinjom prijavljenom na Oglas.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljen razgovor (intervju).

Kandidatkinje će o terminu održavanja intervjua biti obaviještene najkasnije 5 dana prije održavanja intervjua.

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C